Meer over de cursusExtra informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over de cursus.

Onze uitgangspunten

De basis en de uitgangspunten van deze cursussen van het samenwerkingsverband liggen in het Schriftgeloof volgens de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

“Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar dat heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, (het) hebben gesproken.”

De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied.

Het logo maakt duidelijk waar het in de cursus om gaat: studie en onderzoek, persoonlijke verdieping en vorming en dienst aan de gemeente en/of toerusting voor allerlei taken in de gemeente.

De cursus kan ook een opstap zijn naar verder verdiepende vorming.

Informatievakken

In het studieprogramma worden de volgende zeven theologische vakgebieden aangeboden:
 1. Oude Testament (ot): inleiding, inhoud, exegese en theologie van het O.T.
 2. Nieuwe Testament (nt): inleiding, inhoud, exegese en theologie van het N.T.
 3. Dogmatiek (do): de leer van de Kerk door de geschiedenis heen
 4. Ethiek (et): over de vragen van christelijk leven en handelen
 5. Kerkgeschiedenis (kg): van de algemene als ook van de vaderlandse kerk
 6. Oecumenica/missiologie (oe) met als onderdelen:
  – kerkgeschiedenis van de laatste honderd jaar
  – zending en evangelisatie
  – wereldgodsdiensten, o.a. de islam
  – geestelijke stromingen.
 7. Praktische theologie (pt) met als onderdelen:
  – educatie (Jeugd- en jongerenwerk)
  – diaconaat
  – liturgiek
  – pastoraat

Aan elk vakgebied wordt per cursusjaar een evenredig aantal lesuren besteed.
De Bijbelvakken en de dogmatiek (hierboven 1, 2 en 3) krijgen daarbij wel een extra accent.

Deopzet

De totale cursusduur is drie jaar. Men kan natuurlijk wel na één of twee jaar tijdelijk of voorgoed stoppen. De cursussen worden gegeven op zaterdagmorgen eens per twee weken.

Een cursusjaar bestaat uit ongeveer 22 lesmorgens.
 Naast enige informatie worden op de eerste cursusmorgen drie lessen gegeven, 
 zoals ook op een reguliere ochtend gebruikelijk is. Hierdoor kunnen a.s. cursisten zich 
 een goed beeld vormen van wat de cursus te bieden heeft.

Een cursusdag begint om 9.30 uur. Na drie lesuren, onderbroken door een pauze, sluiten we om 12.50 uur (in Rijssen van 9.00 uur tot 12.15 uur en Putten van 9.00 uur tot 12.20 uur). De lessen duren elk 60 minuten. 

Toelatingsvoorwaarden &Studiebelasting

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Ieder is welkom,

– ongeacht vooropleiding
– ongeacht kerklidmaatschap
– ongeacht leeftijd!
Wel wordt van de cursisten verwacht dat zij instemmen met de uitgangspunten en de doelstelling van de cursus.

Studiebelasting

Voor elk vak geven de docenten meestal opdrachten aan de cursisten mee voor zelfstudie. Deze thuisstudie hoeft niet gezien te worden als een absolute verplichting. Maar u bent daardoor wel beter in staat om optimaal gebruik te maken van wat in de lessen en de boeken aangeboden wordt.

Bij de aanvang van elk cursusjaar ontvangt u van de cursusleiding een boekenlijst met een overzicht van de inhoud van de vakken en de te gebruiken literatuur. Het is aan te bevelen te wachten met de aanschaf van boeken tot de docent daarover informatie heeft gegeven.

Het is de bedoeling van de cursusleiding dat de prijs van de noodzakelijk aan te schaffen boeken binnen uiterst redelijke perken blijft. Daarnaast kunnen suggesties worden gedaan voor andere, niet noodzakelijke boeken voor geïnteresseerden, die zich verder in de stof willen verdiepen en oriënteren.

UiteindelijkHet certificaat

Ieder die gedurende de drie jaren aan alle activiteiten van de cursus heeft deelgenomen, ontvangt aan het einde van het derde jaar een certificaat.

Dit certificaat gaat uit onder de naam van:

Samenwerkingsverband van Hervormde cursussen voor Theologische Vorming Gemeenteleden
op Gereformeerde Grondslag te
Gouda, Putten en Rijssen.

StudiumGenerale

In elke cursusplaats wordt voor degenen die de driejarige cursus hebben gevolgd – de oud-cursisten dus – een vervolgcursus aangeboden, het zogenoemde “Studium Generale”.

 

Dit Studium Generale bestaat uit acht lesmorgens per jaar. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. Meestal is dat rond een centraal jaarthema. Het jaarthema voor 2023-2024 is: De aarde is van de Heere. Het inschrijfgeld voor de SG bedraagt 115 euro p.p en 175 euro voor een echtpaar.

De exacte invulling van de cursusmorgens vindt u voor elke cursusplaats afzonderlijk uitgewerkt onder ‘Cursusplaatsen’ bovenaan deze pagina.

AndereCursusplaatsen

Als aanvulling melden we ook dat er twee cursussen elders op donderdagavond zijn. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten en de doelstelling van die in deze website, maar hebben hun eigen invulling van het programma en voorwaarden.

In Onstwedde:
Gebouw ‘d’ Ekkelkaamp’, Kerklaan 7, Onstwedde
Informatieadres:
Ds. A. Lagendijk
Boslaan 70
9591 BL Onstwedde
tel. 0599-795047
e-mail: ds.a.lagendijk@gmail.com

In Andel:
Herv. Centrum ‘De Ark’, Burg. Van der Schansstr. 51
 4281 LH Andel

Informatieadres:
F. van Wijk- van Ballegooijen
E.P. van Ooijenstraat 8a
5308 KE Aalst
tel. 0646470649
e-mail: fiavanwijk@gmail.com

Behalve genoemde plaatsen met een zelfde uitgangspunt als wij, zijn er binnen de PKN ook TVG cursussen – niet van de modaliteit van de Gereformeerde Bond – op andere plaatsen. Zie: http://www.tvg-algemeen.nl/

AndereStudiemogelijkheden

Wie de smaak van “theologie studeren” te pakken heeft, kan na onze cursus denken aan een vervolgstudie aan de Christelijke Hogeschool Ede. U kunt dan kiezen tussen een universitaire en een HBO-studie.

De HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede wordt bijzonder aanbevolen. De deeltijdopleiding (op zaterdag) wordt uitgevoerd in samenwerking met de Theologische School “Johannes Calvijn” van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk van Nederland.

Deze vervolgstudie is een 4-jarige beroepsopleiding. U wordt dan opgeleid voor kerkelijk werker. Het is ook mogelijk de lessen te volgen als toehoorder (cursist) zonder tentamens en stage. Zie www.che.nl.

NieuwsErvaringen

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk