CursusplaatsPutten

“De Arendshof”              
Arendstraat 2, 3882 JJ Putten               
tel.: 0341-353 391

Even voorstellenDocenten

Dhr W. Liefting

Cursusleider

E: wimliefting♢solcon.nl
T: 06-12200661

Ds. P. Vroegindeweij

Oude Testament

E: dspvsolcon.nl
T: 06-14205676

Dr. J. van Eck

Nieuwe Testament (nt)

E: j.eck4♢chello.nl
T: 0347-341382

Ds. M.J. Schuurman

Dogmatiek (do)

E: dsschuurmanhervormdoldebroek.nl
T: 0525-630828

Ds. A. Baas

Kerkgeschiedenis

E: abaas0♢kpnmail.nl
T: 06 13 45 47 96

Dr. J. Kommers

Misiologie/Oecumenica

E: j.kommers777♢gmail.com
T:0341-265854

Drs B. Coster

Ethiek

E: bcosternlgmail.com
T: 06-83024434

Ds. M. Van Kooten

Praktische Theologie

E: m.vankootensolcon.nl
T: 0577-491206

Esther ter Maaten

Secretariaat

E: tvgputtengmail.com
T: 0342-842337

Lesrooster

Studium Generale

Studium Generale Uitnodiging

Studium Generale 2023 – 2024

De aarde is van de HEERE

Oude Testament ds. P. Vroegindeweij
Van de HEERE is de aarde en wat haar vult, de wereld en die haar bewonen (Psalm 24:1)

In het eerste uur lezen we Bijbelgedeelten uit de Pentateuch over de HEERE als de Schepper van de aarde en de mens als de rentmeester en zijn verantwoordelijkheid daarvoor. Zowel voor de aarde als voor de (kwetsbare) medemens. Wat ontdekken over Gods bedoeling met de mens en diens plek in Zijn schepping.

Daarna staan we stil bij gedeelten uit de profetische literatuur waar Israël van Hogerhand op haar falen wordt aangesproken in de omgang met schepping en medemens. Hardnekkige uitbuiting blijkt een belangrijke reden voor de ballingschap te zijn.
Tenslotte staan we stil bij het optreden van Nehemia die na de ballingschap met sociaal onrecht in Jeruzalem wordt geconfronteerd.

Het doel van deze morgen is te ontdekken hoe de HEERE laat weten wat de goede omgang met medemens en schepping is, hoe dat voortdurend onder druk staat en hoe wij geroepen worden daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. Naar mijn overtuiging valt er veel te leren (en te bekeren) vanuit het Oude Testament voor ons economisch handelen en de zuchtende schepping.

Nieuwe Testament dr. J. van Eck
Voor Paulus is de aanhef van Psalm 24: ‘De aarde is van de HEERE’ een aansporing om vrij gebruik te maken van alles wat God geschapen heeft. Anderzijds ook om zich van het gebruik van Gods schepselen te onthouden wanneer men daar anderen aanstoot mee zou geven. We lezen daarover 1 Kor. 10:23-33, waarin Paulus dit Psalmwoord twee keer aanhaalt. Het thema is hier de christelijke vrijheid, voor Paulus een aangelegen punt dat ook in 1 Kor. 8 aan de
orde komt, en later ook in de 1 e brief aan Timotheüs, hoofdstuk 4:1-5. We zullen deze gedeelten lezen en van gedachten wisselen over de actualiteit daarvan. In hoeverre zijn wij
vrij dat wat God geschapen heeft te genieten en te gebruiken? Waar liggen in dit opzicht de grenzen?
Dat de aarde van de HEERE is legt ons ook een verantwoordelijkheid op wat betreft de
manier waarop wij met de aarde omgaan. Het Oude Testament kent het sabbatsjaar: ieder zevende jaar moet het land een jaar van rust gegund worden. Dan mag men enkel oogsten wat God vanzelf laat groeien (Lev. 25). Rechtstreekse voortzetting van dergelijke wetgeving lijkt
er in het NT niet te zijn. Of behoort bij de ‘matiging’ die Paulus van de christelijke gemeente vraagt (Titus 2:12) ook een respectvolle omgang met de aarde? Het christelijke leven zoals dat in de brieven aan Titus en Timotheüs wordt getekend, wordt gestempeld door een zekere terughoudendheid in de omgang met wat tegenwoordige wereld biedt, om ruimte te maken voor de gerichtheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die de gelovigen verwachten (1 Tim. 6:17-19). Hoe verhoudt deze matiging zich tot de christelijke vrijheid?
Paulus ziet Gods schepping ook lijden (Rom. 8:20-22). Ook in Openbaring zien we de rampen die aarde en zee zullen ondergaan. Dat zou ons fatalistisch kunnen maken. Of moeten we nu
al in ons leven laten zien dat we niet alleen naar een nieuwe hemel maar ook naar een nieuwe aarde leven? (2 Petr. 3; Openb. 21)

Dogmatiek ds. M. Schuurman
Bij de thematiek van de zorg voor de aarde raakt dit aan een aantal thema’s uit de
dogmatiek:
De scheppingsleer: wat betekent het dat de wereld door God is geschapen? – De leer van de mens: wat betekent de opdracht die God in het paradijs gaf voor vandaag de dag? – Levensheiliging: hoort de zorg voor de aarde tot de opdracht om Christus na te volgen? – Eschatologie: wat betekent het geloof dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt?
Deze vier
thema’s komen deze ochtend aan bod.

Kerkgeschiedenis ds. A. Baas
Thema: ́De groene Kerk`.
We proberen inzake het jaarthema na te gaan hoe de Kerk in de loop der eeuwen aandacht gegeven heeft aan ́het goede leven / het eenvoudige leven’. Heeft de Kerk in de loop der eeuwen recht gedaan aan al wat leeft? De aarde is immers van de HEERE!

Missiologie dr. J. Kommers
Thema: Elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus. Het culturele mandaat en de wereldwijde verbreiding van het Evangelie
Eerste gedachtegang van ds. Kommers: aan de ene kant zien we voor ons de Bijbelse opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren en aan de andere kant blikken we naar de toekomst, dat aan de volkeren het Evangelie gebracht zal worden en zien we uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Praktische Theologie ds. M. van Kooten
In de Praktische Theologie houden we ons bezig met, zoals men vroeger zei: ‘de praktijk der Godzaligheid’. Hoe krijgt de relatie tussen God en mens in preken, liturgie, catechese en pastoraat een prominente plek. Praktijk van de Godzaligheid heeft echter niet alleen te maken met het hoofd en hart, maar ook met de handen. Hoe gaan we om met het gegeven dat de aarde van de HEERE is? Hoe brengen we milieu, dierenwelzijn, enz. ter sprake in de diverse onderdelen van de Praktisch Theologie?
We hopen, met input van de cursisten, tijdens deze ochtend antwoorden te zoeken/vinden.

Ethiek ds. B. Coster
Deze ochtend nemen we de volgende vraag als uitgangspunt: Heeft de aarde rechten?

Afsluitende bijeenkomst gastspreker Informatie volgt te zijner tijd.

Deelname: na afronding en certificering van 3 jaar cursus TVG kunt u deelnemen aan 8 zaterdagochtenden Studium Generale, waar één overkoepelend thema vanuit de 7 verschillende vakgebieden wordt belicht met de Bijbel als uitgangspunt

Locatie: De Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ Putten
Data: zaterdag 9 september (OT), 7 oktober (NT), 4 november (DO) en 2 december (KG) 2023, 20

januari (MI), 2 (PT) en 30 maart (ET) en 11 mei 2024 (slotbijeenkomst) Tijd: 9.00 tot 12.00 uur

Kosten: 115,– per cursist voor het hele jaar en € 175,— voor een echtpaar, voor aanvang van het cursusjaar te betalen op NL69 RABO 0121 3478 50 van Stichting Cursus TVG o.v.v. naam, woonplaats én SG Putten

Alternatief: als door omstandigheden, vergelijkbaar met de lockdown rondom het Covid-19-virus, geen fysieke lessen kunnen plaats vinden, zullen de cursusochtenden via zoom/teams worden aangeboden

Aanmelding: mét recente, digitale (pas)foto via onze secretaresse Esther ter Maaten per mail: tvgputten@gmail.com
per post: Deijliuslaan 35, 3772 NS Barneveld
telefonisch: 0342-842337 of whatsapp: 06-20076587

Rooster SG Putten 2023-2024

Het nieuwe rooster SG voor 2023-2024 voor Putten  is als volgt:

09-09-2023: Oude Testament

07-10: Nieuwe Testament

04-11: Dogmatiek

02-12: Kerkgeschiedenis

20-01-2024: Missiologie/Oecumenica

02-03: Praktische Theologie

30-03: Ethiek

11-05: Slotbijeenkomst met gastspreker + cursusleider

BoekenLijst

InformatieVakken

Cursus TVG Putten 2023-2024

Deze cursus richt zich op de vorming en toerusting van gemeenteleden en wil dienstbaar zijn aan de:

 • verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenis van de kerk van de reformatie

 • verwerking van persoonlijke geloofsvragen

 • bezinning en doordenking van de vele vragen, die op ons afkomen in de tijd waarin wij leven, op dogmatisch en ethisch terrein

 • toerusting voor het vervullen van taken in de gemeente, hetzij als ambtsdrager, medewerker of vrijwilliger.

  De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur om de 14 dagen in wijkgebouw De Arendshof in Putten. De eerste keer is op D.V. zaterdag 2 september 2023.
  Deze ochtend beginnen we plenair, waarna de groepen zich opsplitsen in leerjaar 1, 2 en 3.
  In totaal zijn er 22 lesmorgens tot en met juni 2024.

  Elke cursusochtend bevat een programma van 3 uur les en een pauze. De totale cursus duurt drie jaar.

  Vakken

  Er wordt in 7 vakken les gegeven door 7 verschillende docenten:

 • Oude Testament door ds. P. Vroegindeweij (Kootwijkerbroek)

 • Nieuwe Testament door dr. J. van Eck (Lexmond)

 • Dogmatiek door ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

 • Ethiek door ds. B. Coster (Rouveen)

 • Kerkgeschiedenis door ds. A. Baas (Nunspeet)

 • Praktische vakken: ds. M. van Kooten (Elspeet)

 • Missiologie door dr. J. Kommers (Ermelo)

  Oude Testament

  Ds. P. Vroegindeweij heeft het volgende programma:
  Jaar 1: de boeke
  n van Mozes (thema’s o.a. profetische geschiedschrijving, het verbond, de betekenis van burgerlijke wetten voor ons nu, de offerdienst) en 1 en 2 Samuel (thema’s o.a. het koningschap en het heiligdom)
  Jaar 2: de poëtische boeken: Psalmen, Job, Spreuken en Prediker
  Jaar 3: de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de ballingschap

  In ontmoeting met het Oude Testament(Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer) wordt als leidraad gebruikt. Dit boek wordt niet meer herdrukt; tweedehands is dit boek regelmatig verkrijgbaar.

  Nieuwe Testament

  Dit vak omvat voor het eerste jaar een inleiding op de bestudering van het Nieuwe Testament.
  Daarin komen zaken aan de orde als ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament, de manier waarop het overgeleverd is en de manier waarop de Nieuwtestamentische geschriften in de gemeente hebben gefunctioneerd.
  Ook de vorm van de Bijbelboeken krijgt aandacht: Hoe schreef men brieven in die tijd? Aan welke eisen moest een redevoering voldoen? Hebben Paulus en de andere Nieuwtestamentische schrijvers zich daarbij aangesloten of zijn zij eigen wegen gegaan?
  We gebruiken daarbij het boek
  De ontdekking van het Nieuwe Testament en zullen bij de verschillende onderwerpen ook passende Bijbelgedeelten lezen.
  In het eerste jaar gaan we dieper op de evangeliën in. In het tweede en derde jaar komen andere boeken uit het Nieuwe Testament, met name Handelingen en de brieven aan de orde.
  Ook aan het boek Openbaring zal aandacht worden besteed. Daarbij zullen we niet alleen proberen de tekst zo goed mogelijk te begrijpen, maar ook op de achtergronden ingaan: Waarom heeft een bepaalde schrijver een boek of brief geschreven? Wat probeerde hij bij zijn lezers te bereiken? Welke middelen gebruikt hij daarbij?

  Als cursusboek gebruiken we De ontdekking van het Nieuwe Testament van Daniël de Waele.
  Het boek
  In ontmoeting met het Nieuwe Testament van W.A. Elwell en R.W. Yarbrough, dat voorheen voor deze cursus gebruikt werd, wordt niet meer herdrukt. Als u het voor een aanvaardbare prijs tweedehands kunt krijgen, kan het goed dienst als naslagwerk doen.
  Voor het tweede en derde jaar kan het helpen de delen
  Handelingen en Kolossenzen/Filemon van de commentarenserie CNT erbij te hebben. Noodzakelijk is dat niet. Over de aanschaf daarvan kunt u ook gedurende het cursusjaar nog beslissen.
  Als er dieper op tekstgedeelten in wordt gegaan, levert ds. Van Eck zelf papers met toelichtingen aan.

TVG Putten 2023-2024

Het is goed om voor de lessen verschillende vertalingen naast elkaar te gebruiken, van de (niet herziene) Statenvertaling tot de Nieuwe Bijbelvertaling en wat daar allemaal tussen ligt.

Dogmatiek

Dogmatiek is een vak om je geloof te verdiepen. Dogmatiek gaat daarbij thematisch te werk.
Je leert over God, over Christus, de Geest, over schepping, zonde, verlossing, wederkomst, enz. Je leert hoe je daarmee je eigen geloof onder woorden kunt brengen. Voor jezelf of om aan anderen uit te leggen. Je leert ook welke kant je beter niet
op kunt gaan, omdat je daarmee een verkeerd beeld van God krijgt. Je leert welke thema’s er voor de christelijke traditie belangrijk waren. Je ontdekt hoe die thema’s terugkomen in gezangen en geloofsbelijdenissen en hoe je daardoor preken beter kunt begrijpen. De nadruk ligt op je eigen dogmatische ontwikkeling, daarbij in gesprek met de traditie.
In jaar 2 en 3 behandelen we de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze Gereformeerde geloofsbelijdenissen gaan we intensief lezen.
Te gebruiken literatuur:
Spreken over God, dr. A. van de Beek – Hoofdlijnen van de theologie (2020), ook als e-book verkrijgbaar.

Ethiek

De Ethiek maakt ons bewust van onze morele verantwoordelijkheid bij alle beslissingen die wij nemen. Zij richt zich op de waarden: principes die we altijd en in alle omstandigheden moeten verdedigen, onze oordelen aangaande goed en kwaad. De christelijke ethiek inventariseert de morele waarden in de Bijbel en onderzoekt hun gezag en geldigheid. Universeel gezag voor de alle mensen, particulier gezag voor de gemeente van Jezus Christus.

Ds. Coster neemt als uitgangspunt: Nachfolge (Navolging) van Dietrich Bonhoeffer (verschillende edities); Things fall
apart
(Een wereld valt uiteen) van Chinua Achebe; Die weisse Rose (De witte roos van Inge Scholl (verschillende edities, ook filmeditie).

Kerkgeschiedenis

In drie cursusjaren worden er bij Kerkgeschiedenis belangrijke momenten uit de Geschiedenis van de Kerk onderstreept. Kerkgeschiedenis is méér dan alleen feiten en jaartallen; het gaat om Gods weg in deze wereld met Zijn Gemeente.
Het eerste cursusjaar staan getuigenissen uit de Vroege Kerk centraal; het tweede jaar besteden we aandacht aan de Kerk in de Middeleeuwen, de Reformatie en de Nadere Reformatie ; het derde jaar wordt gekenmerkt door Kerkgeschiedenis richting Anno Domini 2023, 2024. Samen verbazen, verwonderen en leren.

Als inspiratiebron gebruikt ds. Baas o.a. Kerkgeschiedenis van drs. K. Exalto, Geschiedenis der Kerk van prof.
dr. O.J. de Jong,
Vers Christendom onder redactie van dr. J. Hoek en Kerkgeschiedenis voor iedereen van J. van de Kamp en A. Leene; voor het tweede en derde cursusjaar: Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis van prof. dr. Herman J. Selderhuis.
Voor diegene, die zich verder willen verdiepen in de Kerkgeschiedenis raadt ds. Baas het boek
De Kerk van alle tijden van dr. L.Praamsma aan.

Missiologie

In de komende cursusjaren geeft ds. Kommers een overzicht van de geschiedenis van de zending vanuit ‘En zij volgen het lichtend spoor – Kleine geschiedenis van de christelijke zending’
In het tweede en derde leerjaar gebruikt ds. Kommers Betrokken in Gods missie– Basisboek Missiologie onder redactie van De Jong-Heins, Roor en van t Spijker.

Praktische Theologie

Verschillende onderdelen van Praktische theologie, zoals pastoraat, educatie (jeugd- en jongerenwerk), catechese, gemeenteopbouw, diaconaat en liturgiek, worden belicht.
We volgen tijdens het eerste cursusjaar het boekje
‘Een voortreffelijk werk’ met bijdragen van P.v.d. Heuvel, H.C. Narchand, W. Verboom e.a. Met zowel tweede- als derdejaars cursisten zal ds. Van Kooten bepreken welke literatuur wordt aanbevolen.

Cursuslocatie

De Arendshof Arendstraat 2 3882 JJ Putten Tel.: 0341-353391

Cursusleiding

Cursusleider: dhr. Wim Liefting, H. van Boeijenstraat 3, 3881 TM Putten; tel.: 06-12200661, e-mail: wimliefting@solcon.nl Secretariaat: Esther ter Maaten-van den Heuvel, Deijliuslaan 35, 3772 NS Barneveld; tel.: 0342-842337, e-mail: tvgputten@gmail.com
Wim is verantwoordelijk voor overkoepelende taken als cursusleider; Esther ondersteunt als secretaresse. Voor vragen, opmerkingen, etc. kunt u bij beide terecht.

Algemene informatie

 • Vóór de eerste les en tijdens de eerste pauze is er koffie of thee te verkrijgen bij de koffiehoek in het gebouw.

 • Het cursusgeld bedraagt € 230,per jaar, voor echtparen is er een gereduceerd tarief: € 350,–. Dit bedrag verwachten we vóór 1 november op rekening van Stichting Cursus TVG (zie lesrooster).

 • Definitieve opgave: eind oktober; dan vindt ook de betaling plaats.

 • Voor elk leerjaar afzonderlijk is er een coördinator nodig, tussen de docenten en de cursisten; we vragen hiervoor 1 persoon in elk leerjaar. Hij/zij coördineert het huiswerk/thuisstudie en mailt dat door aan de mede-cursisten.

 • Bij afwezigheid graag afmelden bij de coördinator van het betreffende cursusjaar of de secretaresse.

 • Het kan voorkomen, dat een docent verhinderd is (door bijv. een begrafenis) en geruild heeft; dit wordt per e-mail doorgegeven. De secretaresse maakt een whatsapp-groep aan voor calamiteiten.

 • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming de persoonlijke gegevens met de docenten en cursisten van de jaargroep (waarin u deelneemt) te delen. Deze gegevens worden met zorg behandeld en niet aan derden verstrekt.

 • Om elkaar wat beter te leren kennen, wil de secretaresse een digitale (pas)foto van u ontvangen. Alle (pas)fotos en namen worden in een document verzameld en aan alle docenten en cursisten (van het betreffende leerjaar) verzonden.

 • In het begin is het goed om naambordjes te gebruiken, om namen sneller te onthouden. Ook voor de docenten gaat het leren van de namen op deze manier beter.

 • ISBN-nummers, uitgevers en prijzen van de boeken staan in de boekenlijst.

 • Tijdens de cursus worden regelmatig titels van boeken aangedragen; de cursist is vrij om deze boeken wel/niet aan te schaffen.

 • Het is aan te raden het huiswerk vooraf te bestuderen.

 • Als door omstandigheden, vergelijkbaar met de lockdown rondom het Covid-19-virus, geen fysiek les kunnen plaats vinden, zullen we de cursusochtenden via zoom/teams aanbieden.

  AVG (vanuit het bestuur van de TVG)
  Door gebruik te maken van de diensten van de Stichting Cursus TVG of zich daarbij aan te melden worden uw persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mail gegevens alsmede banknummers tezamen met het aanmeldingsformulier en een (digitale) pasfoto verwerkt in de databestanden van de Stichting en van het secretariaat van de cursuslocatie. De verwerking is om zowel de contacten met u te kunnen onderhouden alsmede om het afwikkelen van de financiën en het verstrekken van de certificaten mogelijk te maken. Van de gegevens wordt intern gebruik gemaakt, door het secretariaat, de docenten en het landelijk bestuur. Verder kunnen de gegevens voor de onderlinge communicatie tussen de cursisten met pasfoto beschikbaar worden gesteld met uitzondering van de gegevens betreffende de bankgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een dergelijk verzoek richten aan het secretariaat van de cursuslocatie.

  Afronding van de cursus
  De cursus kent geen toetsen of examens. Aan het einde van de driejarige cursus wordt een officieel certificaat uitgereikt.
  Na voltooiing van de 3 cursusjaren TVG kunt u deelnemen aan de Studium Generale, een zogenaamd vierde jaar. Jaarlijks wordt één specifiek thema uitgediept. Komend SG-
  cursusjaar behandelen we het thema: ‘De aarde is van de Heere’.

Wijze vanbetalen

Het cursusgeld moet vóór 1 november overgemaakt worden op:

Bankrekening: NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.: STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1e jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk