CursusplaatsMiddelharnis

De Hoeksteen
Ring 13 te 3241 CR Middelharnis
tel. 0187-485555.
Beheerder: C. Maliepaard (tel 06-25063240)

BasisCursus

Opstarten TVG cursus te Middelharnis

Het is de bedoeling om de meerjarige TVG cursus weer op te starten, door te beginnen met een doordeweekse basiscursus van één jaar. Bij voldoende deelname – minimaal 20 cursisten, zal de cursus,  bestaande uit 22 lessen, aanvangen op woensdag 11 september 2024. Hij zal dan wekelijks gegeven worden van 19:00 uur tot 21:45 uur met een kwartier pauze er tussen. Om de zes weken, zijn er drie vakantie weken, die vaak met schoolvakanties gelijk vallen. De laatste cursusdag is op 9 april 2025. Na afloop van dit basisjaar is het mogelijk om een tweejarige vervolgcursus te volgen.

Aan deze cursus zijn de volgende docenten verbonden:

Docenten:

vak

Ds. N.A. Donselaar

ET

Ethiek

Ds. S.A. Doolaard

DO

Dogmatiek

Ds. P.L. de Jong

OE

Missiologie/Oecumenica

Ds. J.C. Klein

NT

Nieuwe Testament

Ds. A.L. Molenaar (cursusleider)

KG

Kerkgeschiedenis

Ds. G.J.H. Vogel

PT

Praktische Theologie

Ds. A. Vastenhoud

OT

Oude Testament

Kosten zijn € 250,00 per persoon, studenten € 125,00 en echtparen € 375,00 inclusief Koffie/thee. Voor vragen, info en aanmelden kunt u contact opnemen met Ds. A.L. Molenaar e-mail a.l.molenaar@outlook.com of 06-19879900. Het secretariaat berust bij de heer T. Grinwis e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com of 06-12285061/0187-681980.

Lesrooster Basiscursus

StudiumGenerale

Studium Generale “Oorlog en vrede”

Op D.V. 5 oktober  a.s. wordt er voor de regio Zuid-West Nederland van 9:30 – 12:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13 te  3241 CR Middelharnis, een aanvang gemaakt met de cursus Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Het jaarthema is “Oorlog en Vrede”, welk thema in 8 maandelijkse lessen zal worden behandeld. Maak kennis met deze cursus. De cursus staat open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. U bent van harte welkom.

Oorlog en Vrede

…. die de oorlogen doet ophouden (Psalm 46.9)

«Oorlog is de bron van alle kwaad en een bederf voor de zedelijkheid. Hij is de grootste hinderpaal voor de maatschappelijke vooruitgang», aldus Emmanuel Kant. Evenwel, alle volken zijn op hun tijd aanstichter, deelnemer of slachtoffer van oorlog geweest.  Gedurende alle eeuwen zijn ze ten oorlog getrokken om vermeende of werkelijke rechten te doen gelden, zich te verdedigen, gedaan onrecht te wreken of te herstellen. Echter, zo onberekenbaar zijn steeds de gevolgen geweest dat Erasmus waarschuwde: «Er is nauwelijks een zo nadelige vrede te bedenken, die niet boven de meest voordelige oorlog is te verkiezen».

Het jaarthema van de Studium Generale van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is Oorlog en Vrede, één van de zwaarstwegende vraagstukken van alle tijden. Noodzakelijk opnieuw te overdenken vanwege de nabije en verre oorlogen die gevoerd worden en vanwege het levensgevoel van onze tijd, dat de naoorlogse tijd waarin wij dachten te leven, voorbij is en dat het wel eens opnieuw een vooroorlogse tijd kan zijn.

Ook in de Bijbel is het vraagstuk van oorlog en vrede een constante. Het boek Genesis bewaart de herinnering aan de geweldenaars van de oertijd, mannen als Lamech en Nimrod (Genesis 4.23; 6.4; 10.8). Zelfs Abraham, de vader van de gelovigen, voerde oorlog toen vier koningen uit het oosten de Jordaanvlakte waren binnengevallen en hadden geplunderd (Genesis 14). 2Sam.11.1 spreekt over de oorlog als een seizoensbedrijf, over de terugkeer van het jaar, ten tijde dat de koningen uittrekken … De historische ervaring van oorlog in het Oude Testament wordt door de profeten geduid. Er zijn oorlogen des Heren (Num.21.14; 1Sam.18.17) die gevoerd moeten worden en er zijn oorlogen die ramp en oordeel zijn. Oorlog is ook deel van de verwachting van de Dag des Heren, de eschatologische en apocalyptische toekomstverwachting van het Oude Testament, het moment waarop, de tijd waarin God direct en zichtbaar handelt in de geschiedenis (bijv. Zef. 1.14-18). Zelfs wordt oorlog deel van de Messiasverwachting (Jesaja 63.3).

In het Nieuwe Testament geldt de Pax Romana die de historische ervaring van oorlog vervangt door die van bezetting en verdrukking, waardoor echter de oorlog in feite latent was geworden. Tegelijk handhaaft het Nieuwe Testament het eschatologische en apocalyptische visioen van oorlog in Gods toekomst (bijv. Markus 13.7,8; Op. 6.4; etc.).

Bij alles is er een diep verlangen naar vrede en recht in het Oude en Nieuwe Testament. De God op wie Israël hoopt is de God die oorlogen doet ophouden […], de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt (Ps 46.9). Twee keer keer, in Jesaja 2.1-5 en Micha  4.1-5, herhaalt zich in de Bijbelse profetie het visioen van de volken die optrekken naar de Sion om zich vrijwillig te onderwerpen aan de God van Israël. Tegelijk een gezicht van de pacificatie van de volken, die hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk dat nog het zwaard zou opheffen tegen een ander volk en dat zich nog zou voorbereiden op oorlog. In Micha 4.4 aangevuld met de belofte van een volkomen vrede, die iedere Israëliet zou toestaan te zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen zou opschrikken (zie 1K. 4.25; Zach.3.10). Het Nieuwe Testament verwacht een geestelijke vrede, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, in en door Jezus Christus, die beleden wordt als onze vrede door de vijandschap tussen de volken teniet te doen (Ef. 2.14).

De constante van oorlog en vrede in het Oude en Nieuwe Testament verplicht ons beide theologisch en profetisch te doordenken. Beider historische ervaring in de structuren van het Oude en Nieuwe Testament te doorgronden en de betekenis van de eschatologische en apocalyptische visioenen van oorlog en vrede uit te leggen. Juist ook vanwege de oorlogen die gevoerd worden in onze wereld en waar ons land door de internationale bondgenootschappen en verplichtingen bij betrokken is. Gevoelig voor de tekenen der tijden, de bange toekomst van misschien een nieuwe wereldoorlog, die alle eschatologische en apocalyptische beelden zal kunnen overtreffen. In het gebed om vrede op aarde en recht voor de volken die onderdrukt worden.

De docenten zullen het thema ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema benaderen. De cursusdata zijn:

Datum  : wknr Vak: Docent:

05-10-2024 40 OT Ds. A. Vastenhoud

02-11-2024 44 NT Ds. J.C. Klein

07-12-2024 49 KG Ds. A.L. Molenaar

11-01-2025   2 DO Ds. S.A. Doolaard

08-02-2025   5 MISS Ds. P.L. de Jong

08-03-2025 10 ET Ds. N.A. Donselaar

05-04-2025 14 PT Ds. G.J.H. Vogel

10-05-2025 19 Lezing

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij  het secretariaat van de cursus, dat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187–681980 e-mail: cursustvgmiddelharnisgmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse tel. 0111-483880.

Lesrooster Studium Generale

Even voorstellenDocenten

ds. P.L. de Jong

Missiologie /Oecumenica (oe)

E: peldejong♢gmail.com
T: 010-4770912

ds. A.L Molenaar (cursusleider)

Kerkgeschiedenis (kg)

E: a.l.molenaar♢outlook.com
T; 0111-483880

ds. N.A. Donselaar

Ethiek (et)

E: ndonselaar♢solcon.nl
T: 0187-842098

ds. J.C. Klein

Nieuwe Testament (nt)

E: dsklein♢solcon.nl
T: 0184-701242

ds. A. Vastenhoud

Oude Testament (ot)

E: avastenhoud♢hetnet.nl
T: 06-42060713

ds. G.J.H. Vogel

Praktische Theologie (pt)

E: gertjanvogel♢gmail.com
T: 06-10142767

ds. S.A. Doolaard

Dogmatiek

E: sadoolaard♢gmail.com
T: 0113- 283169

Wijze vanbetalen

Bankrekening:  NL69 RABO 01 21 34 78 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk