CursusplaatsMiddelharnis

De Hoeksteen
Ring 13 te 3241 CR Middelharnis
tel. 0187-485555.
Beheerder: C. Maliepaard (tel 06-25063240)

StudiumGenerale

Studium Generale “Klimaat, duurzaamheid  en rentmeesterschap”

Op D.V. 7 oktober  a.s. wordt er voor de regio Zuid-West Nederland van 9:30 – 12:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13 te  3241 CR Middelharnis, een aanvang gemaakt met de cursus Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Het jaarthema is “Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap”, welk thema in 8 maandelijkse lessen zal worden behandeld. Maak kennis met deze cursus. De cursus staat open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. U bent van harte welkom.

Belangrijke vragen bij dit thema zijn:

  • Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde;
  • Wat betekent geschapen te zijn als rentmeesters van de aarde;
  • Hoe voorkomen we om te vervallen tot het moderne maakbaarheidsdenken;
  • Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor onze omgang met de oude aarde.

Zeker de jongere generaties maken zich grote zorgen omtrent het milieu.

  • Hoe zijn wij christen in deze wereld?
  • Kennen we ons vreemdelingschap?
  • De schuldbrief thuis krijgen.
  • Kunnen we ons handelen verantwoorden voor God?

Genoeg vragen om in een achttal maandelijkse zaterdagmorgens bij stil te staan.

De docenten zullen ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema behandelen. De cursusdata zijn:

7 oktober 2023 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament

11 november 2023 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament

9 december 2023 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis

13 januari 2024 onbekend, Dogmatiek

10 februari 2024 ds. P.L. de Jong, Missiologie

16 maart 2024 ds. A. Vastenhoud, Ethiek

13 april 2024 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie

11 mei 2025 lezing.

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij  het secretariaat van de cursus, dat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187–681980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse tel. 0111-483880. Zie ook de website: www.cursustvg.nl.

Even voorstellenDocenten

Ds. P.L. de Jong

Missiologie /Oecumenica (oe)

E: peldejong♢gmail.com
T: 010-4770912

ds. A.L Molenaar (cursusleider)

Kerkgeschiedenis (kg)

E: a.l.molenaar♢outlook.com
T; 0111-483880

Ds. N.A. Donselaar

Oude Testament (ot)

E: ndonselaar♢solcon.nl
T: 0187-842098

ds. M.K. de Wilde

Dogmatiek (do)

E: mdewilde♢kliksafe.nl
T; 0187-482391

ds. J.C. Klein

Nieuwe Testament (nt)

E: dsklein♢solcon.nl
T: 0184-701242

ds.G.J.H. Vogel

Praktische Theologie (pt)

E: gertjanvogel♢gmail.com
T: 06-10142767

ds. A. Vastenhoud

Ethiek (et)

E: avastenhoud♢hetnet.nl
T: 0167-522405

Lesrooster

Programma en rooster SG Middelharnis

In Middelharnis wordt alleen het Studium Generale aangeboden en niet de driejarige cursus.

Jaarthema seizoen 2022 – 2023:

Vrijheid en verdraagzaamheid
‘Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. In Nederland hebben
we veel vrijheid. Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. Dat betekent dat ook
andere mensen mogen denken, zeggen en doen wat zij willen,’ zo stelt de Nederlandse
overheid in een boekje over de kernwaarden van Nederland. Natuurlijk voegt het daaraan
toe dat wij ons ook moeten houden aan de wet. Kortom, wij mogen doen wat niet verboden
is. Vrijheid heeft ook te maken met gebondenheid. Er zijn kaders waarbinnen we ons
moeten bewegen. Maar hoe gaan we daar mee om. En verder hoe verdraagzaam zijn we
naar elkaar?

Er wordt in de media volop de vrijheid gepredikt, terwijl we tegelijk onverdraagzaam zijn
richting mensen die bij bepaalde vrijheden kanttekeningen plaatsen. Hoe gaan we daar als
christen mee om? Met niet-christenen, maar ook in de kerk zelf? In hoeverre is daar sprake
van vrijheid en verdraagzaamheid? Het lijkt er steeds meer op dat onze samenleving,
inclusief de kerk, in al zijn vrijheid steeds onverdraagzamer wordt.
In het Oude testament klinkt de oproep om te blijven bij uw Bevrijder. Waarbij tegelijk de
Tien Geboden in het leven van Gods Verbondsvolk richtinggevend zijn. Maar hoe
verdraagzaam was nu het Verbondsvolk naar anders denkenden?
Paulus gaat in zijn brieven in op: De vrijheid in Christus! Maar hoe zit het met
meningsverschillen?

Maarten Luther heeft aan het begin van de Reformatie er al over nagedacht en geschreven.
Zie zijn boek: “De vrijheid van een christen”.
Maar dan wat betekent de christelijke vrijheid voor het leven binnen de kerk? In het
beoordelen van allerlei liturgische, pastorale en organisatorische problemen. Hoeveel
vrijheid is er in het lezen van de Schrift? En hoe zien we vrijheid terug in het pastoraat? Hoe
is de verhouding tussen “vrij zijn” en “geherderd” worden? Mag en kan alles?
Genoeg vragen om een aantal zaterdagmorgens bij stil te staan.

Lesrooster SG

 

Locatie:
Verenigingsgebouw De Hoeksteen
Ring 13
3241 CR MIDDELHARNIS

Wijze vanbetalen

Bankrekening:  NL69 RABO 01 21 34 78 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk