CursusplaatsMiddelharnis

De Hoeksteen
Ring 13 te 3241 CR Middelharnis
tel. 0187-485555.
Beheerder: C. Maliepaard (tel 06-25063240)

StudiumGenerale

Studium Generale “Klimaat, duurzaamheid  en rentmeesterschap”

Op D.V. 7 oktober  a.s. wordt er voor de regio Zuid-West Nederland van 9:30 – 12:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13 te  3241 CR Middelharnis, een aanvang gemaakt met de cursus Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Het jaarthema is “Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap”, welk thema in 8 maandelijkse lessen zal worden behandeld. Maak kennis met deze cursus. De cursus staat open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. U bent van harte welkom.

Belangrijke vragen bij dit thema zijn:

  • Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde;
  • Wat betekent geschapen te zijn als rentmeesters van de aarde;
  • Hoe voorkomen we om te vervallen tot het moderne maakbaarheidsdenken;
  • Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor onze omgang met de oude aarde.

Zeker de jongere generaties maken zich grote zorgen omtrent het milieu.

  • Hoe zijn wij christen in deze wereld?
  • Kennen we ons vreemdelingschap?
  • De schuldbrief thuis krijgen.
  • Kunnen we ons handelen verantwoorden voor God?

Genoeg vragen om in een achttal maandelijkse zaterdagmorgens bij stil te staan.

De docenten zullen ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema behandelen. De cursusdata zijn:

7 oktober 2023 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament

11 november 2023 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament

9 december 2023 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis

13 januari 2024 onbekend, Dogmatiek

10 februari 2024 ds. P.L. de Jong, Missiologie

16 maart 2024 ds. A. Vastenhoud, Ethiek

13 april 2024 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie

11 mei 2025 lezing.

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij  het secretariaat van de cursus, dat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187–681980 e-mail: cursustvgmiddelharnisgmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse tel. 0111-483880. Zie ook de website: www.cursustvg.nl.

Lesrooster

Even voorstellenDocenten

ds. P.L. de Jong

Missiologie /Oecumenica (oe)

E: peldejong♢gmail.com
T: 010-4770912

ds. A.L Molenaar (cursusleider)

Kerkgeschiedenis (kg)

E: a.l.molenaar♢outlook.com
T; 0111-483880

ds. N.A. Donselaar

Oude Testament (ot)

E: ndonselaar♢solcon.nl
T: 0187-842098

ds. J.C. Klein

Nieuwe Testament (nt)

E: dsklein♢solcon.nl
T: 0184-701242

ds. A. Vastenhoud

Ethiek (et)

E: avastenhoud♢hetnet.nl
T: 06-42060713

ds. G.J.H. Vogel

Praktische Theologie (pt)

E: gertjanvogel♢gmail.com
T: 06-10142767

ds. S.A. Doolaard

Dogmatiek

E: sadoolaard♢gmail.com
T: 0113- 283169

Wijze vanbetalen

Bankrekening:  NL69 RABO 01 21 34 78 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk