CursusplaatsGouda

Driestar Educatief
Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
tel. 0182-540333

Even voorstellenDocenten

Dr. M.A. v.d. Berg (cursusleider)

Oude Testament (ot)

E: m.a.vd.berg♢hetnet.nl
T: 0184-636414

Ds. A. Baas

Nieuwe Testament (nt)

E: abaas0♢kpnmail.nl
T: 06 13 45 47 96

Ds. P. Nobel

Dogmatiek (do)

E: p.nobel♢filternet.nl
T: 071-2000229

Ds. G.C. Bergshoeff

Ethiek (et)

E: gcbergshoeff♢icloud.com
T: 0182 232755

Ds. H. Liefting

Kerkgeschiedenis (kg)

E: h.liefting♢solcon.nl
T: 0182-600597

Ds. J.J. Verhaar

Praktische Theologie (pt)

E: verhaarjj♢planet.nl
T: 0180-513222

Ds. J.W. v. Bart

Missiologie/Oecumenica

E: jwvanbart♢solcon.nl
T: 06-10277508

Ineke Brugmans

Secretariaat

E: cursustvggoudahotmail.com
T:
079 5932906

Lesrooster

Studium Generale

Studium Generale 2023/2024

STUDIUM GENERALE 2023/2024

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VAN GEMEENTELEDEN GOUDA

Ook in het cursusjaar 2023/2024 zal er naast de lessen, die in het kader van de driejarige cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden worden gegeven, de gelegenheid worden geboden aan oud-cursisten voor een vervolg van de reguliere cursus. Wij hebben dat ‘Studium Generale’ genoemd en verstaan daaronder een achttal lesmorgens, waarbij elke zaterdagmorgen aan één van de vakonderdelen van de cursus zal zijn gewijd. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. De werkvorm zal niet alleen bestaan uit doceren, maar kan ook enige vorm van interactie bevatten.

Het Thema voor het komende SG is:

De aarde is des HEEREN

Er wordt veel gediscussieerd over klimaat en duurzaamheid. In de kerk zijn we vaak voorzichtig om ons in die discussie te mengen. Toch geloven we dat we vanuit de rijkdom van Schrift en belijdenis een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. In het Studium Generale kijken we wat die eigen bijdrage zou kunnen zijn.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

– Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde?

– Wat betekent het in de praktijk dat we zijn geschapen als “rentmeesters” van de aarde?

– Hoe voorkomen we dat we vervallen in het moderne maakbaarheidsdenken?

– Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor onze omgang met de ‘oude’ aarde?

We hopen onder leiding van de Heilige Geest op goede lesmorgens, die ons meer zicht geven op hoe God de aarde heeft bedoeld, op onze verantwoordelijkheid daarin, en de grenzen daarvan.

De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2022/2023 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen cursusjaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de plaatsing, maar bij voldoende ruimte zijn ook andere oud-cursisten van harte welkom. Voor het komende seizoen is het programma als volgt:

Zaterdag 23 september 2023 – Oude Testament

– dr. M.A. van den Berg – Van Wie is de aarde en van Wie zijn wij?

Hoe actueel zijn de exegese en de boodschap van Psalm 24 in een tijd van klimaatzorg en maakbaarheidsdenken?

Zaterdag 21 oktober 2023 – Nieuwe Testament

-ds. A. Baas – De omgang met bezit in het licht van het Nieuwe Testament

Zaterdag 18 november 2023 – Kerkgeschiedenis

  ds. H. Liefting – Aandacht voor de schepping is niet nieuw.’

De eeuwen door is er op onze grote verantwoordelijkheid voor Gods schepping gewezen.

In de Vroege Kerk ontwikkelde de kerkvader Augustinus al een soort scheppingstheologie.

In de Middeleeuwse Kerk werd hierop voortgeborduurd door o.a. Hugo van St. Victor en Bonaventura. We behandelen ook enkele teksten van laatstgenoemden.

Art. 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis, waar de schepping als een ‘schoon boek’ wordt beleden, kwam niet uit de lucht vallen

Zaterdag– 27 januari 2024 – Dogmatiek

– ds. J. Westland – Schepping in trinitarisch perspectief

Zaterdag 24 februari 2024 – Ethiek

– ds. G.C. Bergshoeff – De vloek van welvaart.

Welvaart wordt meestal gezien als een zegen. Ook in de Bijbel komen we teksten tegen die hierop wijzen. Inmiddels zien we in toenemende mate de schaduwkanten van onze welvaart. Onze manier van leven vraagt veel van de aarde.

De navolging van Christus betekent ook eenvoudig leven. Dat zou de mens en de aarde ten goede komen.

Zaterdag 23 maart 2024 – Praktische Theologie

– ds. J.J. Verhaar – Waar en hoe speelt de belijdenis dat de aarde ‘des HEEREN’  is een rol in de praktijk van het leven van de gemeente?

We onderzoeken hoe wij omgaan met misschien wel de meest omstreden belijdenis van ons geloof: dat de aarde van de Heere is. Dat omgaan met raakt ons persoonlijke leven, maar ook de kerk(dienst) en het belijden in de wereld.

Zaterdag 20 april 2024 – Oecumenica

– ds. J.W. van Bart – Stemmen vanuit de oecumene over de omgang met de aarde.

In de westerse wereld is er toenemende aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Deze morgen luisteren we naar stemmen uit de zogenaamde derde wereld. Hoe kijken zij aan tegen de aarde als schepping van God? En wat kunnen we van hen leren?

Zaterdag 18 mei 2024 – Afsluiting: gastdocent, een van de redacteuren van Theologia Reformatie, waarvan het themanummer over het Heil wordt ingeleid.

Zij, die de driejarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen, worden tot het Studium Generale toegelaten. De cursusmorgens zijn zoals gebruikelijk van 9.30 tot 12.00 uur en worden ingedeeld naar de keuze van de docent. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze in principe aan alle studiemorgens deelnemen.
De vervolgcursus Gouda wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda. De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen € 175,00
Te betalen op girorekening NL69RABO 01213.47.850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Schoonhoven  onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) Studium Generale te Gouda. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 18 september a.s. door het onderstaande aanmeldingsstrookje per mail of post te sturen naar de secretaresse Ineke Brugmans –Prins:  cursustvggouda@hotmail.com .

(Moerdijkstraat 7, 2751 BG  Moerkapelle)

Dr. M. A. van den Berg,  Cursusleider TVG Gouda

Wijze vanbetalen

Het cursusgeld moet vóór 1 november overgemaakt worden op:

Bankrekening: NL69 RABO 01 21 34 78 50
t.n.v.: STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1e jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk