CursusplaatsHouten

Studium Generale Houten 2023-2024

Op een achttal zaterdagmorgens hopen we weer bij elkaar te komen. Op de docentenvergadering is als jaarthema gekozen: “De aarde is des Heeren”. Het staat iedere docent echter vrij om een ander onderwerp te kiezen. Voor het komende seizoen is het volgende programma opgesteld:

Datum

23 sept. 2023 21 okt. 2023 18 nov. 2023 16 dec. 2023 13 jan. 2024 3 feb. 2024

9 mrt. 2024

6 apr. 2024

docent:/ vak

ds. J.E. de Groot Oecumenica

ds. J. Westland Dogmatiek

ds. A. Baas Nieuwe Testament

ds. P. Vernooij Ethiek

ds. A. Baas Kerkgeschiedenis

dr. M.A. van de Berg Oude Testament

ds. W.C. Meeuse Praktische Theologie

ds. P.M. van t Hof

onderwerp:

Eenvoudige levensstijl (John Stott)

Schepping in trinitarisch perspectief

De omgang met bezit in het licht van het NT

Groene kerk, groene christen

Stemmen vanuit het verleden inzake duurzaamheid

Van Wie is de aarde en van Wie zijn wij? Rentmeester zijn: bouwen en bewaren

Ons burgerschap is echter in de hemelen! (Verwachtingvol leven)

De cursusmorgens worden gehouden in een zaal van de Hervormde Sionkerk in Houten (Eikenhout

221, 3991 PN Houten, tel: 030-6376213). Tijd: van 9.30 12.30 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle studiemorgens deelnemen.

De kosten van de cursus zijn 115 per cursist en voor een echtpaar € 175.
Betaling (uiterlijk 1 november) op bankrekening NL69 RABO 0121 3478 50 t.n.v.: Sichting Cursus

TVG onder vermelding van: naam, adres, Studium Generale te Houten
Opgeven graag vóór 26 augustus bij ds. W.C. Meeuse (w.c.meeuse@kpnmail.nl). We hopen met u op gezegende cursusmorgens.

Met vriendelijke groeten. ds. W.C. Meeuse

Achtergrondinformatie over het thema : “De aarde is des Heeren

Er wordt veel gediscussieerd over klimaat en duurzaamheid. In de kerk zijn we vaak voorzichtig om ons in die discussie te mengen. Toch geloven we dat we vanuit de rijkdom van Schrift en belijdenis een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. In het Studium Generale kijken we wat die eigen bijdrage zou kunnen zijn.

Belangrijke vragen daarbij zijn:
Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde?

 •   Wat betekent het in de praktijk dat we zijn geschapen als “rentmeesters”

  van de aarde?

 •   Hoe voorkomen we dat we vervallen in het moderne

  maakbaarheidsdenken?

 •   Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor

  onze omgang met de ‘oude’ aarde?
  We hopen onder leiding van de Heilige Geest op goede lesmorgens, die ons meer zicht geven op hoe God de aarde heeft bedoeld, op onze verantwoordelijkheid daarin, en de grenzen daarvan.

  N.B. De cursus staat open voor alle belangstellenden, ook voor hen die de cursus in vorige jaren niet hebben gevolgd!

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk